Säännöt

Kotkan insinööriopiskelijat KoIO ry:n säännöt


1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Kotkan Insinööriopiskelijat KoIO ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Kotkan kaupunki.


2§ Yhdistyksen tarkoitus


Yhdistyksen tarkoituksena ovat jäsenistönsä

- Henkisten

- Ammatillisten

- Koulutuspoliittisten

- Yhteiskunnallisten

- Muiden vastaavien etujen ajaminen


3§ Tarkoituksen toteuttaminen


Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n (jatkossa IL ry) alaisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n (jatkossa IOL ry) paikallisyhdistyksenä, sekä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- Harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa

- Järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia

- Järjestää jäseniään yhdistäviä tilaisuuksia

- Toimii jäsentensä etujen ajamiseksi

- Ylläpitää ja kehittää insinööriopiskelijakulttuuria


4§ Toiminnan tukeminen Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu


- Perustamaan rahastoja

- Ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

- Asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia

- Harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa

- Omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia tavaroita, kiinteistöjä ja arvopapereita

- Harjoittamaan yhdistyslain 5§:n mukaista liiketoimintaa


5§ Jäsenet


Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat kuulua Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Kotkan tai Kouvolan kampuksella insinööri- tai muuta tekniikan alan tutkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet sekä sitoutuvat täyttämään jäsenvelvollisuudet. Yhdistykseen voi kuulua myös kunniaja kannattajajäseniä. Kunnia- ja kannattajajäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen sääntömääräinen kokous.

Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen määräämän kannattajajäsenmaksun.


6§ Jäsenvelvollisuudet ja oikeudet


 Jäsenen tulee

- Noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä

- Suorittaa kunnia ja kannattajajäseniä lukuun ottamatta yhdistyksen kokouksen vahvistama IOL ry:n liittokokouksen päätöksen mukainen jäsenmaksu

- Kannattajajäsenen tulee suorittaa yhdistyksen kokouksen määräämä kannattajajäsenmaksu Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.


7§ Jäsenen eroaminen yhdistyksestä


Jäsen voi koska hyvänsä erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


8§ Jäsenen erottaminen


Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


9§ Yhdistyksen kokous


Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kahdesti vuodessa kevät ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä yhdistyksen ilmoitustaululla tai yhdistyksen verkkosivuilla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksi kymmenesosa (1/10) varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat: - Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastuskertomus - Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

- Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri

- Valitaan hallituksen muut jäsenet, sekä mahdolliset varajäsenet

- Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

- Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio

- Varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.


10§ Yhdistyksen hallitus


Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja 0-8 jäsentä sekä 0-2 varajäsentä.

Hallituksen varajäsenet ovat yleisiä hallituksen jäsenille.

Hallituksen varajäsenillä on hallituksen kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Hallituksen varajäsenillä ei ole äänioikeutta hallituksen kokouksessa, mikäli koko hallitus on läsnä.

Hallituksen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan hallituksen kokoukseen, voi hallituksen varajäsen toimia hänen sijaisenaan ja on tällöin myös äänioikeudellinen.

Mikäli hallituksen varajäsen halutaan valita hallituksen täysmääräiseksi jäseneksi, on pidettävä yhdistyksen kokous valinnasta.

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta. Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt.

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa huhtikuun loppuun mennessä.

Hallitus saa asettaa avukseen toimikuntia tai työryhmiä, joiden tehtävät, resurssit ja kokoonpanon se määrää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja hallituksen nimenkirjoittajiksi valitsemat henkilöt kaksi (2) aina yhdessä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.


11§ IL ry:n ja IOL ry:n oikeudet


- IL ry:lle ja IOL ry:lle annetaan toiminnantarkastusoikeus yhdistyksen asioihin.

- IL ry:n edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa ja kokouksissa.

- IOL ry:n edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa ja kokouksissa.

- IL ry:n ja IOL ry:lle lähetetään tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.


12§ Sääntöjen muuttaminen


Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Yhdistyksen kokousten väli tulee olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous. Sääntömuutos on alistettava aina IOL ry:n hallituksen vahvistettavaksi.


13§ Yhdistyksen purkaminen


Yhdistyksen kokouksen on viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen varat IOL ry:lle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.